Şarfyňyzy geýmegiň täze ýollary

Möwsümiň iň köp görnüşli esbaplaryndan biri "täze" däl-de, ýüpek şarf.Hawa, ozal diňe eneler bilen baglanyşykly bu reňkli ştapel moda blogçylary we köçe modaçylary tarapyndan täze görnüşe eýe boldy.(Mundan başga-da, islendik zady geýmegiň amatly usuly!)

Ine, hökman görelde almak isleýän ýüpek şarfyňyzy bezemegiň bäş täze usuly.

743a749982e50291903fa746e62f7753_9334e53a0bb442f59e3795ce2fddc87f

 

Guşak hökmünde:

Söýgüliňiz jeans, ýokary belli jalbar ýa-da köýnegiňiz bolsun, deri guşak ýerine ýüpek şarf ulanan ýaly "goşmaça ýol geçdim" diýlen zat ýok.Iň oňat tarapy: içgysgynç çelekiňizi berkitmekden başga güýç gerek däldi.

 

Bilezik hökmünde:

Bilek bezegleri barada aýdylanda has köp zat we sebitiň bu aýratyn bezeg üçin ajaýyp jaý üpjün edýändigini gördük.Bu bezeg usuly kiçi şarflar ýa-da jübüt kwadratlar bilen has oňat işleýär (aç-açan sebäplere görä), şonuň üçin öňe gidiň - şol erkekleriň dükanyna giriň we iň oňat reňkleri we nagyşlary saklaň.Her niçigem bolsa bize has gowy görünýär!

ece7bc448e11adfcecb49652566e3cc1_0790ead1a1ffbcfc33415d0bd39e7471
241a4440a34f1329a58700824627e6a1_O1CN01NsnbsA2GTNaexaJij _ !! 0-element_pic.jpg_300x300q90

 

Torbanyňyzda:

Garniturany aksesuarlaşdyrýarsyňyzmy?Näme üçin beýle däl!Bowüpek şarfy ýaýyň ýa-da boş düwüniň içine daňyp, sumka oýnuňyzy başlaň.Hatda bir ädim öňe gidip, tutawajyny doly örtüp bilersiňiz!

 

Boýnuňyzyň töwereginde:

Şarf düzmegiň iň nusgawy usuly hem az däl.Küpek şarf, blazere we jinsine ýa-da gaty reňkli köýnege reňk goşmagyň ajaýyp usulydyr.Diňe bir görnüşi iň kiçi görnüşde düzmek bilen çäklenmän, düwünlemek, egilmek, aýlaw ýa-da çyzmak meselesinde-de köp mümkinçilik bar, ony hiç haçan iki gezek geýmersiňiz.

详情 -03

Iş wagty: 28-2022-nji dekabry