Gaty gyş pasly çap edilen üçburç şarf Hytaý öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp galyň üçburçluk şarf, ýokary hilli 100% poliesterden ýasaldy.Örän ýyly, ýumşak, deri üçin amatly we amatly.Ol aşa uludyr we ýeterlik uzyn, diňe bir boýnuňyza şarf ýaly, egniňize şal ýaly örtülip bilinmän, käwagt sizi ýyly saklamak üçin ýorgan bilen örtülip bilner.Üstesine, gyş, ýaz ýa-da güýz üçin gaty amatly.

Gyş üçburç şarfymyzda nusgawy barlanylan nagyş we akýan eşik bar.Bu takmynan 20-70 ýaş aralygyndaky aýal-gyzlar üçin giňdir.Gündelik durmuş üçin switer, ýel palto we penjek bilen geýip bilersiňiz.Bu funksiýanyň we bezegiň utgaşmasydyr, sizi ýyly saklap, owadanlygyňyzy ösdürip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt görnüşi

Galyň üçburç şarf

No.ok.

IWL-JH20-SJ2

Material

100% poliester

Aýratynlyklary

ýumşak, rahat we moda

Ölçe

135 x 135 x 200 CM.

Agram

Takmynan 120 gr

Reňkler

Saýlamak üçin 8 reňk.

Gaplamak

Bir plastik haltada 1 bölek, bir uly plastik haltada 10 bölek.

MOQ

Gepleşip bolar

Nusgalar

Hil bahalandyrmak üçin elýeterli

Bellik

Bellik, baha belligi we ýöriteleşdirilen gaplama ýaly OEM hyzmaty hem bar.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gurşun wagty näme?
A. Aksiýada bolsa, iberilmezden 5-15 gün öň.
B. stockok bolsa, iberilmezden 15-40 gün öň.
Sargyt goýmazdan ozal takyk wagt üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Ippingüklemegiň usullary näme?
A. Nusgalar, kiçi sargytlar ýa-da gyssagly sargytlar üçin: DHL, UPS, FedEx we ş.m. ýaly howa gyssagly kurýer.
B. 500-2000KGS ýa-da birnäçe CBM göwrümi ýaly gyssagly orta göwrümli sargytlar üçin deňiz transporty has tygşytly.
C. 500-2000KGS ýa-da birnäçe CBM göwrümli orta göwrümli sargytlar üçin howa menzili bilen şäheriň howa menziline eltilip bilner, soňra ýük daşaýjy agentiňiz tarapyndan gümrük taýdan resmileşdirip bilersiňiz.
D. 2000KGS-den gowrak ýa-da uly göwrümli uly sargytlar üçin deňiz gatnawy iň oňat usuldyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler