Ajaýyp zenanlar örülen “Infinity Scarf China” zawody

Gysga düşündiriş:

Barlanylan aýlawly şarf 100% akril matalardan tikildi.Akril matalar çeýeligi we çydamlylygy boýunça gowy artykmaçlyga eýe.Üstesine-de, bu meselede kassir ýaly duýulýar.Iki aýlawly şarfymyz ýyly, ýumşak we deri üçin amatly, gyş we güýz üçin ajaýyp.

Tartan çap edilen bu ýokary hilli tükeniksiz şarf, özboluşly özüne çekijiligini görkezýän açyk reňk bilen tapawutlanýar.Köp islegleriňizi kanagatlandyryp biljek saýlama üçin dürli reňk bar.Pyýada ýöremek, syýahat etmek we gatnaw ýaly gündelik ýagdaýlar üçin has amatlydyr.Bu funksiýanyň we bezegiň utgaşmasydyr.Sizi gyzgyn saklamak üçin şarf bolup biler, şeýle hem gylyk-häsiýetiňizi ýokarlandyrmak üçin sungat eseri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt görnüşi

Galyň trikota Inf çäksiz şarf

No.ok.

IWL-JH-WBGZ

Material

100% akril

Aýratynlyklary

Softumşak, ýyly we nusgawy

Ölçe

(87x2) x 48 CM.

Agram

Takmynan 100 gr

Reňkler

17 Saýlamak üçin reňkler.

Gaplamak

1 Bir plastik halta, bir uly plastik halta 10 bölek.

MOQ

Gepleşip bolar

Nusgalar

Hil bahalandyrmak üçin elýeterli

Bellik

Bellik, baha belligi we ýöriteleşdirilen gaplama ýaly OEM hyzmaty hem bar.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gurşun wagty näme?
A. Aksiýada bolsa, iberilmezden 5-15 gün öň.
B. stockok bolsa, iberilmezden 15-40 gün öň.
Sargyt goýmazdan ozal takyk wagt üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg usullary näme?
3 töleg usuly bar: Paypal, Western Union ýa-da Bank Transfer (T / T)
A. Nusgalar ýa-da 500 ABŞ dollaryndan az sargytlar üçin Paypal töläp biler;
B. ABŞ-nyň 500-ABŞ dollary aralygyndaky sargyt mukdary üçin Western Union ýa-da Yza Transfer (T / T) töläp biler;
C. 20000 ABŞ dollaryndan gowrak uly sargyt üçin, “Back Transfer” (T / T) tölemeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler