Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Biziň artykmaçlyklarymyz näme?

1. Saýlamak üçin dürli stiller we dizaýnlar we täze önümler yzygiderli çykýar.

2. Üç prosedura bilen berk hil gözegçiligi: çig mal barlagy, önümçiligi barlamak we iberilmezden ozal önümi barlamak.

3. Bäsdeşlik bahalary: zawod bolanymyz üçin, uly çykdajy artykmaçlygymyz bar, şonuň üçin müşderilerimize işini goldamak üçin iň gowy bahalary hödürläp bileris.

4. OEM & ODM hyzmatlary: LOGO, bellik, baha bellikleri we gaplamalar, islegleriňize görä düzülip bilner.

5. Hilleriňizi bahalandyrmak üçin we islendik soraga 24 sagadyň dowamynda jogaplar üçin nusgalar bar.

Bahalarymyz näme?

Bahalarymyz çykdajylaryň üýtgemegine we marketing faktorlaryna baglylykda düzedilip bilner.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisönümlerimize gyzyklanma bar bolsa täzelenen baha sanawy.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, iň oňat bahany hödürlemek we iberiş bahalaryňyzy optimizirlemek üçin MOQ bellemeli.MOQ önümiň görnüşine görä tapawutlanýar.

Käbir önümler üçin, aksiýamyz bar bolsa, MOQ has pes bolar, eger aksiýasy ýok bolsa, MOQ birneme ýokary bolar.Her niçigem bolsa

işiňizi goldaň, pes MOQ gurmak üçin elimizden gelenini ederis.

Nusgalar barmy?Howa ibermegiň bahasy näçe?

Kompaniýamyz, ähli müşderilerimiz bilen gowy iş gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýär.Baha bermek üçin nusgalary hödürlemek isleýäris,

emma dürli nusga syýasatlarymyz bar:

A. Täze müşderiler üçin: Eger nusgalar ABŞ-nyň 30 dollaryndan az bolsa: nusga tölegini tölemegiň zerurlygy ýok, ýöne iberiş bahasy siziň tarapyňyz tarapyndan tölenmeli.

(Howa gatnawynyň bahasy, köp sargytlaryňyzdan 3000 ABŞ dollaryndan ýokary bolup biler)

B. Täze müşderiler üçin: Eger nusgalar ABŞ-nyň 30 dollaryndan ýokary bolsa: nusga tölegini tölemeli, iberiş bahasy hem siziň tarapyňyz tarapyndan tölenýär.

(Nusgalaryň tölegi we iberiş bahasy ikisiniň hem 5000 ABŞ dollaryndan köp sargytlaryndan aýrylyp bilner)

C. Köne müşderiler üçin: köp sanly sargyt ibermek bilen birlikde käbir täze önümleri goýarys we nusgalar mugt.Gyssagly bolsa,şeýle hem

nusgalary howa ekspress kurýer arkaly ibermek üçin ep-esli, howa gatnawynyň bahasy bolsa kompaniýamyz tarapyndan tölenýär.Hiç hili töleg tölemeli däl.

Gurşun wagty näme?

1).Eger ätiýaçda bolsa, iberilmezden 5-15 gün öň.

2).Eger aksiýasy ýok bolsa, iberilmezden 15-40 gün öň.

Gurşun wagty aşakdaky iki şert bilen güýje girýär:

A. Biz nusgalar ýa-da şertnama we ş.m. üçin soňky tassyklamany aldyk.

B. Siziň goýumyňyzy aldyk

Öňdebaryjy wagtymyz garaşylýan möhlet bilen işlemese, geliň, gepleşik geçireliň.Her niçigem bolsa, islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.

Ippingüklemegiň usullary näme?

1. Nusgalar, kiçi sargytlar ýa-da gyssagly sargytlar üçin: DHL, UPS, FedEx we ş.m. ýaly howa gyssagly kurýer.

2. 500-2000KGS ýa-da birnäçe CBM göwrümi ýaly gyssagly orta göwrümli sargytlar üçin deňiz transporty has tygşytly.

3. Gyssagly orta göwrümli sargytlar üçin, meselem, 500-2000KGS ýa-da birnäçe CBM göwrümli şäher howa menziline eltip bilersiňiz.

howa gatnawy bilen, ýük daşaýjy agentiňiz tarapyndan gümrük taýdan resmileşdirip bilersiňiz.

4. 2000KGS-den gowrak ýa-da uly göwrümli uly sargytlar üçin deňiz gatnawy iň gowy iberiş usulydyr.

Ippingük daşama tölegleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

Ippingük daşama tölegi, saýlama usulyňyza baglydyr.Howa ekspress kurýer iň çalt, ýöne iň gymmat.Deňiz gatnawy

çykdajylary tygşytlamak üçin iň amatlydyr.Orderhtimal sargyt mukdaryny we ýük üçin garaşylýan gowşuryş wagtyňyzy bize aýdyp bilersiňiz

size iň amatly iberiş usulyny barlamaga kömek etmegi halaýaryn.

Goodükleri gowy ýagdaýda alyp bilerismi?

Ygtybarly daşamak üçin, gaplamak üçin berk eksport kartonyny ulanýarys, her kartonyň umumy agramy 20 KGS-dan az bolar.Zyýan bar bolsa

alanyňyzda ýük üçin, kän alada etme.Ilki bilen düşnükli suratlar ýa-da wideo düşüriň, soňra mukdaryň dogrydygyny barlaň

sargyt şertnamasy.Zeper ýeten ýa-da ýitirilen bolsa, ýük alanyňyzdan soň 7 günüň dowamynda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg usullary näme?

3 töleg usuly bar: Paypal, Western Union ýa-da Bank Transfer (T / T)

A. Nusgalar ýa-da 500 ABŞ dollaryndan az sargytlar üçin Paypal töläp biler;

B. ABŞ-nyň 500-ABŞ dollary aralygyndaky sargyt mukdary üçin Western Union ýa-da Yza Transfer (T / T) töläp biler;

C. 20000 ABŞ dollaryndan gowrak uly sargyt üçin, “Back Transfer” (T / T) tölemeli.

Haýsy walýutalary kabul edýäris?

Umuman aýdanymyzda, üç walýutany kabul edýäris: ABŞ-nyň dollary, EURO we RMB.Şeýle-de bolsa, aňsat töleg üçin, amallar üçin ABŞ-nyň dollaryny maslahat berýäris.

Kepillik syýasaty näme?

Kompaniýamyz hemişe hiline uly üns berýär.Hil önümlerini öndürmek üçin ajaýyp mata we nepis ussatlygy ulanýarys, şeýle hem

ibermezden ozal kemçilikli zatlar.Sizi kanagatlandyrmak biziň esasy maksadymyz, ähli müşderileriň meselelerini çözmek, ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek üçin elimizden gelenini ederis.

Sargytlary nädip ýerleşdirmeli?

Sahypamyzda, önümlerimiziň käbir modelleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, salgylanma üçin diňe önüm suratlaryny we önüm maglumatlaryny görkezýäris,

gözlegiňizi habar tablisasynda gönüden-göni bize iberip bilersiňiz ýa-da soragyňyzy e-poçta bilen iberip bilersiňiz, şonda size ASAP-yň iň gowy bahalaryny getireris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?