Gyş ýylylygy 100% Merino ýüň erkek şarf Hytaý öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Gyş erkeklerimiziň şarfy ýokary hilli 100% merino ýüňden ýasalan, örän ýyly we derä ýakymly ýumşaklygy hödürleýär.Ilki bilen güýz we gyş üçin amatly.Ajaýyp we sahy ululygy bar, şonuň üçin islendik salkyn howada ýyly bolmagy üçin aňsat we ýönekeý görnüşde geýip bilersiňiz.

Erkek ýüň şarf, arassa reňkli nusgawy dizaýna eýe bolýar.Stil we çylşyrymlylyk goşmak üçin moda eşikleri gutarmak üçin iň esasy gyş esbaplaryndan biridir.Artykmaç switer, tötänleýin palto, resmi kostýum we ýyly penjek ýaly islendik eşik üçin ajaýyp.Ony ýuwmak ýaly ajaýyp görnüşde saklamak üçin seresaplylyk bilen ýuwmaly, sebäbi ýüň şarfyň materialy gymmat we gymmatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt görnüşi 100% Merino ýüň erkek şarf
No.ok. IWL-TXYC-MWS-85008
Material 100% Merino ýüň
Aýratynlyklary Armyly, ýumşak we amatly
Ölçe 30 X 180 CM.
Agram Takmynan 220 gr
Reňkler Saýlamak üçin takmynan 4 reňk.
Gaplamak Bir plastik haltada 1 bölek, bir uly plastik haltada 10 bölek.
MOQ Gepleşip bolar
Nusgalar Hil bahalandyrmak üçin elýeterli
Bellik Bellik, baha belligi we ýöriteleşdirilen gaplama ýaly OEM hyzmaty hem bar.

Gurşun wagty

A. Eger ätiýaçda bolsa, iberilmezden 5-15 gün öň.

B. stockok bolsa, iberilmezden 15-40 gün öň.

Töleg usullary

3 töleg usuly bar: Paypal, Western Union ýa-da Bank Transfer (T / T)

A. Nusgalar ýa-da 500 ABŞ dollaryndan az sargytlar üçin Paypal töläp biler;

B. ABŞ-nyň 500-ABŞ dollary aralygyndaky sargyt mukdary üçin Western Union ýa-da Yza Transfer (T / T) töläp biler;

C. 20000 ABŞ dollaryndan uly sargyt mukdary üçin, “Back Transfer” (T / T) tölemeli.

Sargyt nädip goýmaly?

Sahypamyzda diňe salgylanma üçin käbir önüm suratlaryny we önüm maglumatlary görkezýäris, önümlerimiziň käbir modelleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, gözlegiňizi habar tablisasynda gönüden-göni bize iberip bilersiňiz ýa-da gözlegiňizi e-poçta bilen iberip bilersiňiz, soň bolsa biz size iň gowy bahalary ASAP getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler