Habarlar

 • Açyk meýdanda iň yssy gyş şlýapalary

  Açyk meýdanda iň yssy gyş şlýapalary

  Subzero howada kelläňizi ýyly saklamak möhümdir.Hatüň şlýapa ýumşak şemalda ähli üýtgeşiklikleri döredip biler.Näme etseňizem, dabara üçin gyş şlýapa bar.Aşakda dürli gyşky sport görnüşleri üçin halanýanlarymyzyň sanawyny düzdük....
  Koprak oka
 • Şarfyňyzy geýmegiň täze ýollary

  Şarfyňyzy geýmegiň täze ýollary

  Möwsümiň iň köp görnüşli esbaplaryndan biri "täze" däl-de, ýüpek şarf.Hawa, ozal diňe eneler bilen baglanyşykly bu reňkli ştapel moda blogçylary we köçe modaçylary tarapyndan täze görnüşe eýe boldy.(Mundan başga-da, islendik geýinmek üçin amatly usul ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp görünmek üçin aýallar üçin iň oňat ýapgylar

  Ajaýyp görünmek üçin aýallar üçin iň oňat ýapgylar

  Superhli super superler kapýa geýenok, bu möwsümde ajaýyp zenanlaram geýýärler.Palto meňzeş eşik köp ýyllyk halaýan, ýorgan ýaly puffalara we ýörite çukurlara ajaýyp alternatiwa hödürleýär.Içki eşikleriň gözelligi, bedeniň ähli görnüşlerine göwünlik bermek we aňsat ...
  Koprak oka
 • Gönüburçly ýüpek şarfy nädip daňmaly

  Gönüburçly ýüpek şarfy nädip daňmaly

  Dailyüpek şarflar gündelik durmuşymyzda zerurlykdyr.Springaz paslynda, ýüň şarfdan başga köp aýal ýüpek şarfy gowy görýär.Şeýlelik bilen, ýüpek şarfy nädip owadan görnüşde daňmaly, esasanam adamlaryň gyzyklanmasyny döredýär.Adamlara baglamaga kömek edýän käbir ýönekeý usullar ...
  Koprak oka
 • Şarf - Accesorise alternatiw usuly

  Şarf - Accesorise alternatiw usuly

  Garnituralar adamy märekäniň içinde tapawutlandyrýar, ýatdan çykmajak täsir galdyrýar we köplenç öz stiline seredýänler üçin ylham berýär.Täsir galdyrmak üçin gymmat bahaly esbaplara zerurlyk ýok;şarf, meselem, uly alternatiwa bolup biler ...
  Koprak oka
 • Bu ajaýyp gyş taýyn esbaplaryny ýatdan çykarmaň

  Bu ajaýyp gyş taýyn esbaplaryny ýatdan çykarmaň

  Haçan-da temperatura peselip başlanda, stilde çykmak palto we ýyly ýüz maskasy däl.Taýýar bolmak üçin, sowukda ajaýyp gezelenç üçin goşmaça gyş esbaplary gerek bolar.Bagtymyza, rahat bolmak üçin ajaýyp ownuk bölekler köp ...
  Koprak oka
 • Kwadrat ýüpek şarfy nädip baglamaly

  Kwadrat ýüpek şarfy nädip baglamaly

  Küpek şarflar şkaf ştapelidir.Islendik eşige reňk, dokma we özüne çekiji goşýarlar we sowuk howa üçin ajaýyp enjamdyr.Şeýle-de bolsa, inedördül ýüpek şarflary daňmak kyn we uzyn şarflary birneme gorkuzýar.Özüňizi baglamagyň bu köp usullaryndan birini synap görüň ...
  Koprak oka
 • Adamyň şarfyny nädip geýmeli

  Adamyň şarfyny nädip geýmeli

  Şarf, sowuk gyş aýlarynda özüňizi ýyly saklamagyň we moda bolmagyň iň amatly usulydyr.Erkekler diňe stilde däl, ýyly we rahat bolmak üçin ýaglyk geýýärler.Meşhur ynanjyň tersine, erkekler tapawutlanmak üçin yzygiderli esbaplar, şol sanda şarf geýýärler ...
  Koprak oka
 • Kaşmiriň hyzmaty we ýuwulmagy

  Kaşmiriň hyzmaty we ýuwulmagy

  Adatça aýal-gyzlara gury arassalamagy ýa-da el ýuwmagy maslahat berýäris.El ýuwmak ýokary derejeli kassir önümleri aşakdaky usullary ulanmalydyr: 1. Kassir önümleri gymmatly kassir çig malyndan ýasalýar.Kassir ýeňil, ýumşak, ýyly we ...
  Koprak oka
 • Küpek şarfyňyza ideg etmek üçin maslahatlar

  Küpek şarfyňyza ideg etmek üçin maslahatlar

  Küpek şarflar, meşhur lýuks ýüpek şarflar, Hermes ýaly dünýäde tanalýan moda esbaplarydyr.Hermes ýüpek şarflary özüne çekiji ýagdaýy, köp taraplylygy we çeperçiligi bilen meşhurdyr.Küpek şarf sungat eseri bolup biler.Küpek ýaglyklar, dou ...
  Koprak oka
 • Woüň şarfyny nädip baglamaly

  Woüň şarfyny nädip baglamaly

  Olüň şarf, eşiklerimiz üçin ajaýyp aksentdir.Aýal-gyzlaryň ýüň şarflaryndan biri bilen özüne çekiji görnüşiňizi ýokarlandyryň.Olar şeýle bir ajaýyp welin, möwsümi bezärsiňizmi ýa-da agşamlyk naharyny edersiňizmi, olary içerde saklarsyňyz.Gyş, olaryň aýdyşy ýaly, co ...
  Koprak oka
 • Artykmaç şarflary nädip geýýärsiňiz

  Artykmaç şarflary nädip geýýärsiňiz

  Etorganmy ýa-da şarfmy?Howa sowadygyça, hemmämiz hemme zatdan rahatlygy we ýylylygy isleýäris.Bu bolsa, şkaflarymyzy ululy-kiçili switerler, trikota hat şlýapalar we ýorgan ýaly şarflar bilen üpjün etmegi aňladýar.Pikir bolsa-da ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3