Açyk meýdanda iň yssy gyş şlýapalary

Subzero howada kelläňizi ýyly saklamak möhümdir.Hatüň şlýapa ýumşak şemalda ähli üýtgeşiklikleri döredip biler.Näme etseňizem, dabara üçin gyş şlýapa bar.Aşakda dürli gyşky sport görnüşleri üçin halanýanlarymyzyň sanawyny düzdük.

 

 

Bedenimiziň ýylylygynyň ýarysynyň kelläniň üsti bilen ýitýär diýen pikir medisina ýalňyş pikir bolsa-da, şlýapa geýmek ýylylygy tygşytlamaga we sowuk bolanda ilki zeper ýetjekdigine gulaklarymyz ýaly ellerimizi goramaga kömek edýär.Beret, şarf we ellik eşigi şu gyşda çykmak üçin hökmany zat.Bu eşik uly görünmän ajaýyp we bezeg wagtynda sizi ýyly saklaýar.

主 图 -02 (7)
主 图 -08

 

 

Çunky merino ýüň şarflar ýönekeý, ýöne bitarap reňklerde nusgawy dizaýna eýe.Merino ýüň tebigy ýagdaýda gigroskopikdir we çygly izolýasiýa edýär, şonuň üçin çygly degmegi ýa-da çygly derini duýman köp suw siňdirer.Gyş kostýumlary açyk howada işlemek we gündelik eşikler üçin ajaýyp.Lykiada typmak, garda typmak, söwda, ylgaw, kempir, syýahat, balyk tutmak, gezelenç we ş.m.

 

Gyş şlýapasynda has owadan pom-pom bar.Gabat gelýän reňkleri ýa-da deriniň pompomlaryny şlýapa hökmünde ulanýarys we bir ýere jemlenende bilelikde ajaýyp görünýär.Olüň noýbasy gyş we güýz üçin meşhur aksessuar.Gulaklaryňyzy rahat ýapmak üçin ýeterlik uly.Bu gyş şlýapasyny tötänleýin geýmek üçin geýip bilersiňiz ýa-da sütükli şlýapa hökmünde ulanyp bilersiňiz.

主 图 -03 (4)

Täze gyş şlýapa satyn almak isleýärsiňiz diýip umyt edýärin.Göwnüňizden turmaz ýaly, şlýapaňyzyň çydamly bolmaly temperaturasyny, stilini we işini elmydama ýadyňyzdan çykarmaň.Şlýapalaryň köp görnüşi bar, şlýapalar barada aýdylanda bolsa, hiç haçan gaty köp bolup bilmersiňiz.Taýýarlaň!


Iş wagty: -anwar-03-2023