Şarf - Accesorise alternatiw usuly

Garnituralar adamy märekäniň içinde tapawutlandyrýar, ýatdan çykmajak täsir galdyrýar we köplenç öz stiline seredýänler üçin ylham berýär.Täsir galdyrmak üçin gymmat bahaly esbaplara zerurlyk ýok;meselem, şarf munuň üçin ajaýyp alternatiwa bolup biler.

 

Egin-eşigiň adamy ýasaýandygy hakykat, ýöne esbaplary nädip deňeşdirmelidigini bilmek hakyky sungatdyr.Iň ýönekeý yubkany hem hyýalyň suraty hökmünde ulanyp bolýar.Diňe owadan guşak, şaý-sepler, gulakhalkalar, deri halta we reňkli aýakgap goşuň.Sizde ajaýyp moda köýnegi bar.Erkekleriň eşikleri hem esbaplar bilen gabat gelýär.Bar etmeli zadyňyz, owadan sagat goşmak.Ordinaryönekeý futbolka we jeans geýse-de, erkekler özüne çekiji görüner.Şeýle-de bolsa, bu esbaplaryň köpüsi gymmat, her şaý-sepler ähli ýagdaýlara degişli däl.Şeýle hem şarf bolan ýönekeý we garaşylmadyk aksesuar bar.Aýallar muny halaýarlar, erkekleriň şkaflarynda iň bolmanda biri bar.

ýüpek-şarf-vanessa-jakman-esasy
SKU-03 (1)

 

Bu, täze eşik satyn almazdan, eşikleriňizi üýtgeşik we täze görnüşde görkezmegiň gowy usulydyr.Käbir adamlar ýönekeý matanyň şeýle jadyly güýje eýedigini aýdyp bilerler we köpler hatda güýçden şübhelenmeýärler.Ol sizi bada-bat üýtgedip biler, sizi samsyk, ýabany, ýetişen ýaly edip biler, sizi gyzdyryp biler, elbetde, eşikleriňiziň köpüsini täze we gyzykly edip bilersiňiz.Kino ýyldyzy ýaly görünýär.Saýlawlar gaty köp.Dürli stil, reňk, dürli matalar we geýmegiň köp gyzykly usullary bar.Köplenç tapawutlanmak we ünsi çekmek üçin başga bir aksessuar gerek däl.

 

Garnituralar barada aýdylanda, gyşda köp saýlaw ýok.Aýakgap, sumka, ellik we şal bar.Owadan, reňkli şal, kassir ýa-da ýüň - bu zatlar içgysgynç gyş eşiklerini parlak we gyzykly edip biler we şol bir wagtyň özünde sizi ýyly we rahat edip biler.Operalara tomaşa etmek ýa-da täze drama tomaşa etmek kararyna gelseňiz, gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Ajaýyp kassir eşikleriň toplumynyň ajaýyp esbaplary bolar.Kän ýalpyldawuk öwüşgin çaýmak isleseňiz, muny etmek üçin kümüşden ýasalan şal ýa-da nagyşly fleşka geýiň.Bu, göwher bolmasa märekäniň içinde şöhle saçyp biljekdigiňizi aňladýar.

主 图 -04 (6)

 

Şarf aksesuar barada aýdylanda, ony boýnuňyza geýip, örtüp, kelläňize, hatda sumkanyňyza geýip bilersiňiz - ajaýyp, döwrebap, owadan we moda bolarsyňyz.


Iş wagty: 09-2022-nji dekabry