Gönüburçly ýüpek şarfy nädip daňmaly

Dailyüpek şarflar gündelik durmuşymyzda zerurlykdyr.Springaz paslynda, ýüň şarfdan başga köp aýal ýüpek şarfy gowy görýär.Şeýlelik bilen, ýüpek şarfy nädip owadan görnüşde daňmaly, esasanam adamlaryň gyzyklanmasyny döredýär.Aşakda adamlara çeper şekilde gönüburçlugy baglamaga kömek edýän käbir ýönekeý usullar bar.

 

 

 

Usul 1 simpleönekeý dolama

Matada tebigy epler döretmek üçin şarfyňyzy ep-esli alyň.Şarfy boýnuňyza bir gezek örtüň, soňra döşüňize sokmak üçin döreden aýlawyňyza basyň.Şarfyň guýruk uçlaryny öň ýa-da yzda goýýarsyňyz.

il_fullxfull.3058420894_4dq5
sage_green_scarf__19415.1433886620.1000.1200

 

 

 

 

 

 

Usul2 Şarfyňyzy ýaý bilen daňyň

Uzyn şarf, ullakan ýaý üçin ajaýyp.Şarfy boýnuňyza boş düwün bilen daňyň we birneme süýşüriň.Soňra uçlary ulanyp, gulakly klassiki ýaýy döretmek üçin ulanyň.Matany birneme ýaýlaň we has tötänleýin görünmek üçin ýaýy gowşadyň.

 

3-nji usul Çäksiz şarf dörediň

Şarfyňyzy tekiz ýerde goýuň.Uly aýlaw döretmek üçin ony iki bölege bölüň we burçlaryň her toplumyny birleşdiriň.Soň bolsa, zerur bolsa, şarfy boýnuňyza birnäçe gezek örtüň, boş uçlary asylmaz ýaly.

 

Usul4 Baglanan ýapynja ýasamak

Şarfyňyzy düýbünden tekiz bolar ýaly açyň.Keýp ýa-da şal ýaly egniňize sürtüň.Soň bolsa, iki ujundan tutuň we öň tarapdaky goşa düwün bilen birleşdiriň.

 

Usul5 Şarfyňyzy döwmek düwünine daňyň

Şarfyňyzy iki bölege öwrüp, bir ujunda beýleki guýruk bölekleri bilen aýlaw dörediň.Şarfy boýnuňyza daňyň, aýlaw hem guýruklar döşüňiziň ýokarsynda bolar.Soňra iki ujuny aýlawdan çekiň we matany isleýşiňiz ýaly sazlaň.

 

Kamil_Charriere_by_STYLEDUMONDE_Street_Style_Fashion_Potografiýa_95A6464FullRes

Iş wagty: 21-2022-nji dekabry