Ajaýyp görünmek üçin aýallar üçin iň oňat ýapgylar

Superhli super superler kapýa geýenok, bu möwsümde ajaýyp zenanlaram geýýärler.

Palto meňzeş eşik köp ýyllyk halaýan, ýorgan ýaly puffalara we ýörite çukurlara ajaýyp alternatiwa hödürleýär.Içki eşikleriň gözelligi, bedeniň ähli görnüşlerine göwni ýetýän we stil taýdan aňsat, minisler, ýuka jyns, kostýumlar we köýnekler bilen işlemekdir.

 

 

 

Keýp ýazda we güýzde geçiş howasy üçin amatly bolup bilse-de, gyşa-da ýetip biler.Erkin akýan çyzgylar, özüňizi uly duýman, peselýän temperatura garşy aýratyn we trikotawear eşikleri bilen gatlamaga mümkinçilik berýär.

Beýik köçe we dizaýner butikleri, häzir satyn almak üçin iň amatly pursat bolup, ýapynjalar bilen örtülendir.Indiki satyn alşyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin aşakdaky ajaýyp görnüşleriň köpüsine göz ýetirdik.

 

Capes_Imax_0001_Paris-str-F20-1217
Paşmina Ponço 1

Keýp palto olaryň täsirinde täsirli edebi bolup bilse-de, ýapynja adam bolmagyň ýollary Jeýn Austen gahrymanynyň damaryndaky romantik stil bilen çäklenmeýär.Dizaýnerler birnäçe möwsümde geýilýän, ýöne tertipli netijelerden has köp siluet bilen oýnadylar.Izabel Marantyň pastel ýapgylary we ponkoslary “Frans gyz stiline” ýazylan her bir adam üçin.Düşek, saçak ýa-da beýik matalar ýaly öwrümleri Altuzarra, ALG amd Ganni-de gyrmyzy ýapgylarda tapyp bilersiňiz.2022-nji ýyldaky tendensiýalara garaşmak bilen, Karolina Herreradan Dankana çenli dizaýnerler, modellerini agşam geýmek üçin eşikleri geýýän palto görnüşlerine geýdiler.

Aýal-gyzlar üçin ajaýyp görnüş üçin şifon ponços.Gaty ululykdaky şifon kimono ajaýyp reňkler bilen açyk gülli çapdan ybarat.Öz häsiýetiňizi görkezmek bilen bir hatarda tapawutlanýar.Bezeg bilen gün şöhlesiniň utgaşmasy bolan örän köp wezipeli.Şol aýratyn birine şadyýan sowgat gözleýän bolsaňyz, plýa beach kardiganlarynyň näzik kolleksiýasy islendik ansambla baý reňk goşar.

Lomaý kenar örtügi 2

Iş wagty: 23-2022-nji dekabry